info@sanasport.cz Odpovíme do 24 hodin

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÝCH PRODUKTŮ

obchodní společnosti AVORI s.r.o., a.s., IČ 29184673, se sídlem Údolní 527/27, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63946 (dále jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.
 2. Tyto obchodní podmínky plně v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen ObčZ) upravují práva a povinnosti, kterými se řídí poskytování Doplňkových služeb nazvaných obchodně:
  • Prodloužená doba vrácení
  • Extra rychlé vrácení peněz
  • Záruka okamžité reklamace

  (dále také souhrnně „Služby“) poskytované na základě uzavřené smlouvy prodávajícím kupujícím – spotřebiteli či podnikateli. K uzavření smlouvy dochází vždy výlučně ve vztahu ke zboží zakoupenému prostřednictvím prodejního portálu – internetového obchodu prodávajícího na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.sanasport.cz.

 3. Prodávající výslovně poučuje kupujícího, že na Služby se nevztahují ust. § 2758 a násl. ObčZ ani se na ni neuplatní zák. č. 170/2018 Sb., či jiné předpisy upravující pojištění a poskytování pojištění komerčními pojišťovnami.
 4. Služba je dostupná všem kupujícím, jak spotřebitelům, tak podnikatelům, a to vždy výhradně v souvislosti s jednotlivým nákupem realizovaným prostřednictvím prodejního portálu prodávajícího.
 5. Prodávající o možnosti uzavřít smlouvu o poskytnutí služby informuje kupujícího v průběhu uzavírání kupní smlouvy týkající se zboží prodávaného prodávajícím. Pokud se kupující pro uzavření smlouvy o poskytování Služby rozhodne, dojde k akceptaci nabídky učiněné prodávajícím a k uzavření smlouvy o poskytování Služby dojde současně a stejným způsobem, jako k uzavření samotné kupní smlouvy, k níž se Služba sjednává. Změna již uzavřené smlouvy je možná jen se souhlasem obou smluvních stran neurčí-li kogentní ustanovení příslušného zákona jinak.
 6. Před uzavřením smlouvy o poskytování Služby, je kupující povinen se s těmito podmínkami seznámit a odsouhlasit znění těchto podmínek v rozhraní internetového obchodu.
 7. Prodávající je oprávněn kdykoliv měnit podmínky Služby. Všechny jím přijaté změny však platí vždy pouze pro nově sjednané smlouvy a nemají vliv na již uzavřené smlouvy o poskytnutí Služby.  

II. Služby

 1. Prodloužená doba vrácení
  Prodávající touto Službou umožňuje kupujícím využít možnosti vrácení či výměny zakoupeného zboží bez udání důvodů ve lhůtě 60 dnů ode dne jeho převzetí dle níže stanovených podmínek.
  Zboží musí být čisté, nepoškozené, dodané zpět v původním balení s doklady o nákupu zboží, a nesmí jevit známky pravidelného užívání. Možnost vrácení zboží v prodloužené lhůtě slouží k tomu, aby si zákazník zboží vyzkoušel řádně, bez nutnosti v zákonné lhůtě odstupovat od smlouvy v případě, že mu nebude zboží vyhovovat. Není tedy možné zboží po dobu doby určené k vrácení, pravidelně užívat a následně toto zboží jako použité vrátit zpět. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo převzetí zboží odmítnout, či si dle Doplňkového ceníku účtovat činnosti spojené s uvedením zboží do původního stavu. Vrátit zboží je oprávněna pouze osoba, která zboží zakoupila. Pro tyto účely je prodávající oprávněn přiměřeně totožnost osoby vracející zboží ověřit, resp. požadovat její doložení. Vrácení zboží je možné učinit odesláním na adrese AVORI s.r.o. / Sanasport, Hala č.5, Kaštanová 541/64c 620 00 Brno 20, Česká republika, popř. fyzicky totožné adrese centrálního skladu.
  Uhrazená kupní cena bude kupujícímu vrácena nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží prodávajícím. V případě vrácení zboží fyzicky na prodejně bude po provedené kontrole zboží kupní cena vrácena ihned.
 2. Extra rychlé vrácení peněz
  Zakoupením této služby prodávající garantuje kupujícímu vrácení kupní ceny zakoupeného zboží ve zrychleném termínu v případech, a) kdy bylo zboží vráceno v souladu s podmínkami, b) kdy bylo odstoupeno od smlouvy v zákonné lhůtě, c) kdy bylo vyhověno reklamaci zákazníka požadujícího vrácení kupní ceny.
  Lhůta pro vrácení kupní ceny zakoupeného zboží je stanovena na 3 pracovní dny ode dne, kdy bude zboží fyzicky doručeno prodávajícímu, popř. kdy bude kupující vyrozuměn o kladném vyřízení reklamace vrácením kupní ceny. Kupní cena bude kupujícímu vrácena výhradně na bankovní účet, z něhož byla prodávajícímu příslušná objednávka uhrazena.
 3. Záruka okamžité reklamace Služba Záruka okamžité reklamace opravňuje po jejím sjednání kupujícího k tomu, aby jím uplatněná reklamace, tj. uplatnění práv z vadného plnění bylo prodávajícím vyřízeno ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne dodání zboží prodávajícímu k reklamaci na adresu. Tato lhůta počíná běžet okamžikem, kdy se zboží dostane do fyzické dispozice reklamačního oddělení na této adrese. K uplatnění této služby musí vždy v každém případě zákazník doložit doklad k objednávce prokazující zakoupení této služby k příslušnému zboží. Bez tohoto dokladu není možné službu nárokovat.
  Služba se nevztahuje na poškození zboží vzniklá:
  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem,
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
  • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo v přiloženém návodu k použití.
  Službu je možné využít po celou dobu trvání práva zákazníka na uplatnění práv z vadného plnění, a to jedenkrát u každého zboží k němuž byla Služba dokoupena. Jejím využitím je služba spotřebována.
  Dojde-li k uplatnění reklamace u konkrétního zboží se žádostí o dodání nového zboží, či vrácení kupní ceny, u kterého byla tato Služba dokoupena, posoudí prodávající oprávněnost reklamace nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne dodání zboží reklamačnímu oddělení ke sdělení výsledku reklamace kupujícímu a odeslání nového zboží či kupní ceny kupujícímu. Dodáním zboží reklamačnímu oddělení se rozumí doručení zboží na adresu Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno. Kupující bere na vědomí, že dodání zboží reklamačnímu oddělení tak může být odlišné od okamžiku uplatnění reklamace.
 4. Smlouva o poskytování Služby se sjednává vždy a výhradně ke konkrétní kupní smlouvě/objednávce učiněné prostřednictvím e-shopu prodávajícího. K uzavření smlouvy a platbě za Službu dochází stejnými způsoby a současně s uzavřením příslušné kupní smlouvy.
 5. Kupující není oprávněn využívat Službu k obcházení klasického reklamačního řízení nebo k obcházení svého práva na odstoupení. V případě, zjistí-li prodávající zjevné nebo opakované zneužívání Služby, je oprávněn kupujícímu další plnění z této Služby odmítnout.

III. Podmínky Služby

 1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost pro plnění prodávající ze Služby. Kupující je zejména povinen zástupci dopravce předat zboží, řádně zabalené – v původním obalu, a převzít řádně doručené nově dopravené zboží. Kupující není oprávněn vadné zboží zkoušet, užívat či s ním jinak nakládat. Totéž platí o původním obalu, v němž bylo zboží doručeno. Kupující je povinen tento obal vrátit čistý, nepoškozený a v původním stavu, má-li být při uplatnění práv ze Služby úspěšný. Nesplní-li kupující tyto podmínky pro řádné uplatnění Služby, může mu být plnění ze smlouvy o Službě odepřeno, popř. mu mohou doúčtovány náklady dle platného ceníku doplňkových služeb odpovídající povaze porušené povinnosti (např. náklady na nový obal, či čištění zboží v případě jeho užívání kupujícím).
 2. Využít Službu je možné pouze jednou u každé kupní smlouvy. V případě opakovaného vadného dodání dopravcem je kupující již povinen uplatnit svá práva v souladu s obecnými obchodními podmínkami a zákonem.
 3. V případě, že kupující nevyužije svých práv ze Služby, nebo je využije po lhůtě k jejich uplatnění, nemá právo na vrácení uhrazené ceny za Službu.  
 4. Ceny jednotlivých Služeb jsou vždy upraveny v rámci e-shopu Sanasport.cz a spotřebitel je o jejich výši informován před závazným sjednáním Služby v rozhraní internetového obchodu.

IV. Ostatní ujednání

 1. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, k níž sjednal Službu, nesvědčí mu právo odstoupení ke Službě ani mu nevzniká právo na vrácení ceny Služby. Vzhledem k tomu, že plnění ze Služby je povinen kupující uplatnit dříve, než uplyne zákonná lhůta pro odstoupení, žádá kupující prodávajícího, aby prodávající započal s plněním Služby před uplynutím lhůty k odstoupení a bere na vědomí, že pro povahu Služby není od této Smlouvy odstoupení možné.
 2. V případě, poruší-li kupující jakoukoliv povinnost uloženou mu zákonem či těmito podmínkami, nebo jinak obejde či zneužije Službu, čímž způsobí prodávajícímu škodu, je povinen k její náhradě, a to v plné výši.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky byly přijaty prodávajícím a jsou pro kupující závazné okamžikem uzavření smlouvy o poskytování Služby.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že má právo v případě sporu s prodávajícím, využít mimosoudní mechanismy pro řešení sporu, a to prostřednictvím České obchodní inspekce, která je k tomu ze zákona oprávněným orgánem.
 3. Tyto obchodní podmínky vydal prodávající dne 14. 4. 2022
Cenová
bomba
Akce zmizí za
1:05:37:56
Kari Traa Nora Jacket
-63 % Dámská bunda Kari Traa Nora Jacket
890 Kč 2 399 Kč
už jen 3 ks za tuto cenu