info@sanasport.cz Odpovíme do 24 hodin

To základní ve zkratce

Hledáte něco běžného a nechcete procházet celé obchodní podmínky? To podstatné jsme pro vás vytáhli sem:

 • Naše podmínky nemají skryté háčky. Hrajeme fair-play a máme úctu ke svým spoluhráčům - vám, zákazníkům.
 • Kupní smlouvu s námi uzavíráte potvrzením objednávky v posledním kroku košíku.
 • Chybovat je lidské, a tak když si až po doručení zboží uvědomíte, že jste chtěli jinou barvu či velikost, je možné zboží vyměnitna rozdíl od jiných e-shopů u nás až do 30 dní.
 • Chcete-li rozbalené a neporušené zboží vrátit, máte u nás na vrácení taktéž mimořádnou lhůtu až 30 dnů.
 • Kolik stojí doprava? Nakupte nad 2000 Kč a zaplatíme ji za vás. Když tuto hranici nepřekonáte, nejlevnější jsou výdejny Zásilkovny nebo České Pošty, kde za doručení zaplatíte jen 55 Kč při platbě předem.
 • Chcete-li doručit zboží na Slovensko, objednejte si jej v našem slovenském e-shopu.
 • Záruční lhůta pro reklamace na zakoupené zboží je klasických 24 měsíců.

Potřebujete vědět i něco dalšího? Pak pokračujte dál:

Obchodní podmínky

AVORI s.r.o.

Brno
Údolní 27
PSČ 602 00, Česká republika

zastoupená Michalem Švirgou, jednatelem
IČO: 29184673

Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl. C, vložka 63946
(dále jen „Prodávající“) na straně jedné

a

osoba starší 16 let, která si objednala zboží přes internetový obchod www.sanasport.cz prostřednictvím elektronického formuláře, specifikována údaji, které zadala v objednávce v internetovém formuláři (dále jen „Kupující“) na straně druhé uzavřeli tuto

Kupní smlouvu

která obsahuje také obchodní podmínky

čl. 1.

Další používané pojmy

 1. Spotřebitel – kupující fyzická osoba, která je člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná
 2. Strana smlouvy nebo také účastník smlouvy – prodávají nebo kupující

čl. 2

 1. Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující výslovně prohlašuje, že je starší 16 let a že je zároveň oprávněn se zavázat touto kupní smlouvou samostatně bez potřeby zákonného, či jiného zástupce.
 2. Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetových stránek www.sanasport.cz. Bližší určení prodávaného zboží je dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

čl. 3.

 1. Kupní cena (včetně DPH) odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě na internetových stránkách www.sanasport.cz a je specifikována dle objednávky a dle emailu potvrzujícího objednávku kupujícího.

čl. 4.

 1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit podle vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícího objednávku kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího, nebo kdy bude částka předána prodávajícímu nebo osobě jím pověřené. V případě, že nebude částka uhrazena včas, je prodávající oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení.

čl. 5.

 1. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícím objednávku kupujícího. Kupující je povinen zboží převzít. Nepřevezme-li kupující zboží a prodávajícímu vzniknou náklady, je prodávající oprávněn tyto náklady po kupujícím požadovat. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.

čl. 6.

 1. Prodávající předá kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na email, který kupující uvedl.

čl. 7.

 1. Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s nabytím vlastnického práva.

čl. 8.

 1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
 2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
 3. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

čl. 9

Obecné informace

 1. Právnickou osobou provozující e-shop www.sanasport.cz je AVORI s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, IČ 29184673, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 63946. Další kontaktní údaje jsou info@sanasport.cz nebo +420 515 546 698.
 2. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách www.sanasport.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 3. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží a to včetně DPH.
 4. Kupní smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u AVORI s.r.o. uložena, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro AVORI s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR.
 5. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
  1. Pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku, kupní smlouvy a obchodních podmínek vč. obchodních podmínek pro službu Twisto,
  2. Prohlížení prezentovaného zboží pohybem na internetových stránkách
  3. Vložení vybraného zboží do košíku
  4. Zobrazení košíku s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena, dále označení i celková cena za zboží bez dopravy
  5. Pokračování na další krok a zadání fakturačních údajů (příp. jiné dodací adresy), možnost (nikoliv nutnost) založení účtu pro opakovaný nákup,
  6. Pokračování na další krok a zadání výběru dopravy zboží a způsobu platby (v případě výběru platby Twisto bude nutno pro poskytnutí služby Twisto odsouhlasit obchodní podmínky Twisto a také nebude již možno v e-shopu měnit zadané osobní/doručovací a fakturační údaje),
  7. Pokud jsou v pořádku všechny údaje, provede se odsouhlasení obchodních podmínek a smlouvy, potvrzení pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ kliknutím na tlačítko Potvrdit objednávku.Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
  8. Po dokončení objednávky bude na zadaný e-mail neprodleně doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, shrnutí objednávky, smlouva a obchodní podmínky e-shopu www.sanasport.cz.
 6. V případě stížností je možno se obrátit na jednatele společnosti Zbyňka Muzikáře, tel.: +420 777 955 007, adresa AVORI s.r.o., Údolní 27, 602 00 Brno, email: zbynek@sanasport.cz.  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.
 7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 9. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 10. Odlišně od občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že plnění kupujícího nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).

čl. 10

Obecné informace k dopravě a platbě

 1. Při převzetí balíčku má kupující právo si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující právo balíček nepřevzít. 
 2. Nepřevezme-li kupující zboží (v případě, že je balíček mechanicky nepoškozený) a AVORI s.r.o. vzniknou z tohoto důvodu náklady, je AVORI s.r.o. oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat. Náklady na dopravu ke kupujícímu a vrácení po nepřevzetí zpět AVORI s.r.o. jsou v maximální odhadované výši 400 Kč. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.
 3. V případě nepřevzetí zásilky a projevení zájmu ze strany spotřebitele o opětovné doručení, budou v případě opětovného zaslání účtovány i s tím spojené nové přepravní náklady.
 4. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.
 5. Kupující výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn vystavit mu účtenku ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. nejen v papírové, ale i v elektronické podobě. V případě, že bude účtenka vystavena v elektronické podobě, kupující souhlasí, že mu bude zaslána na emailovou adresu, kterou prodávajícímu sdělil. Prodávající je oprávněn vystavit účtenku v elektronické podobě při jakémkoliv způsobu platby a předání/převzetí zboží.

čl. 11

Doprava po ČR, způsoby platby, způsoby dodání, bonusy, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 1. Bonusy při nákupu na e-shopu SANASPORT.cz
  • nad 499 Kč - doprava zdarma přes výdejní místa Zásilkovny
  • nad 2000 Kč – doprava zdarma
  • nad 6000 Kč - doprava zdarma + dárek (výběr v košíku e-shopu)
 2. Platby: platba na dobírku, platba předem převodem na níže uvedený účet, platební kartou online, platební kartou, GoPay, hotově, platba prostřednictvím služby Twisto. Náklady na způsob platby jsou zahrnuté v ceně dopravy, kromě platby na dobírku a platby hotově nebo kartou při osobním odběru v prodejně.
  Bankovní spojení Česká republika 
  Raiffeisenbank, a.s. , číslo účtu: 5032304001/5500
  IBAN: CZ6255000000005032304001 SWIFT: RZBCCZPP
 3. Způsoby dodání: Česká pošta, kurýrní služba (PPL, DPD), Zásilkovna, osobní odběr. Po odeslání ze skladu bude přepravní společnost kontaktovat do 48 hodin s prvním pokusem o doručení. U doručení přes PPL lze využít dva režimy dodání:
  • den – 8-17 hodin,
  • večer – 17-21 hodin - lze využít jen u vybraných aglomerací (při zvolení této varianty lze dohledat možnost využití zadáním PSČ).
 4. Náklady na dodání:
  • Cena za dopravu PPL a platbu bez dobírky je 95 Kč (s dobírkou 154 Kč).
  • Cena za dopravu Česká pošta (balíkovna) a Zásilkovna (výdejní místa) a platbu bez dobírky je 55 Kč (s dobírkou 114 Kč).
  • Cena za dopravu Česká Pošta (do ruky) a DPD na adresu a platbu bez dobírky 89 Kč (s dobírkou 148 Kč).
  • Cena za dopravu Česká Pošta (na poštu) a platbu bez dobírky 84 Kč (s dobírkou 143 Kč).
  • 0 Kč – cena za dopravu při objednávce nad 2000 Kč, s dobírkou 59 Kč.
  • 0 Kč - cena za dopravu při objednávce nad 499 Kč do Zásilkovny (výdejní místa), s dobírkou 59 Kč.
  • Cena při osobním odběru při platbě v hotovosti nebo kartou v prodejně 49 Kč.

čl. 12

Odlišnosti obchodních podmínek týkající se platby prostřednictvím služby Twisto

 1. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby Twisto “.
 2. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu společnosti Twisto payments a.s., nikoliv Prodávajícímu.
 3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího a schválením služby Twisto. V případě, že nedojde k úhradě schválení služby Twisto, Kupující pro nákup musí provést objednání znovu a zajistit úhradu jiným způsobem – o tom bude Kupující informován.
 4. Kupující v případě využití služby Twisto uzavírá samostatnou smlouvu se společností Twisto payments a.s. a potvrzuje zvlášť obchodní podmínky, které jsou k dispozici na https://www.twisto.cz/podminky/eshop/. Tato služba není poskytována přímo Prodávajícím.
 5. Použití platby Twisto není nárokové, poskytnutí či neposkytnutí této služby závisí na vyhodnocení společností Twisto payments a.s., která není povinna uvést důvod neposkytnutí služby.
 6. Omezení výše platby službou Twisto je do výše 5.000 Kč ročně na jednoho Kupujícího.
 7. Objednávání s využitím služby Twisto je možné pouze při využití e-shopu.
 8. Ceny za poskytnutou službu Twisto se řídí smlouvou mezi Kupujícím a společností Twisto payments a.s., Prodávající žádný poplatek neúčtuje.
 9. Objednané zboží musí v tomto případě převzít Kupující osobně, s výjimkou poukázek a slevových kuponů. V případě, že je zboží doručováno na adresu, musí se jednat o adresu uvedenou v objednávce Kupujícího.
 10. Platba službou Twisto je určena pouze pro spotřebitele.
 11. Práva spotřebitelů ve vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím nejsou nijak dotčena.
 12. Zpracování osobních údajů společností Twisto payments a.s. probíhá samostatně dle jejích podmínek.
 13. Změna kontaktních údajů v případě potvrzení od Twisto payments a.s. již není možná v e-shopu. V případě, že je to třeba, je Kupující povinen kontaktovat kromě Prodávajícího i zákaznickou podporu Twisto payments a.s.
 14. V případě využití služby Twisto je možná výměna zboží pouze za zboží stejné hodnoty (typicky výměna velikosti, nebo barvy).
 15. Při převzetí zboží hrazeného službou Twisto může být Kupující vyzván k vícenásobnému potvrzení převzetí téhož zboží, aby byly k dispozici vyhotovení předávacího protokolu pro Prodávajícího i pro Twisto payments a.s..

čl. 13

Doprava na Slovensko

 1. E-shop SANASPORT.cz na Slovensko nedodává.

čl. 14

Dostupnost, termíny dodání zboží, akční ceny zboží, změna cen zboží, odstoupení prodávajícího

 1. E-shop www.sanasport.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační, pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován. Termín dodání se zobrazí u každého jednotlivého zboží před vložením do košíku a zároveň bude uveden v potvrzení objednávky, které je zasláno emailem. Informace o době doručení uvedená u zboží platí pouze v případě, že dochází k okamžité platbě s objednávkou (např. platební kartou online, GoPay), nebo při platbě na dobírku. V případě platby, která neproběhne ihned s objednávkou (např. platba předem převodem přes účet) se doba dodání prodlužuje o dobu, kdy prodávající čeká na úhradu zboží. V případě, že bude objednáno více kusů zboží a doba dodání bude různá, pak se konečná doba dodání objednané zásilky určuje podle toho zboží, kde je termín dodání nejdelší.
 2. Akční ceny uvedené na www.sanasport.cz jsou platné pouze pro tento eshop.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím zboží objednáno.
 4. Kupující prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje (vč. kontaktních údajů) jsou přesné a pravdivé a vztahují se k jeho osobě. V případě, že bude pravděpodobné, že osobní údaje pravdivé nejsou (například neexistující adresy, nesmyslná jména jako shluk písmen, neexistující formáty telefonního čísla a emailu), nebo se nebudou vztahovat k jeho osobě, je prodávající oprávněn objednávku pozdržet do doby, než kupující dostatečně prokáže, že se jedná o přesné osobní údaje. Prodávající má právo místo pozdržení odstoupit od uzavřené kupní smlouvy (stornovat/zrušit objednávku), o čemž bez zbytečného odkladu informuje kupujícího.

čl. 15

Záruka a reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 2. Záruka na zboží je poskytnuta po dobu 2 let. Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). 
 3. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!
 6. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající, pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 7. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně, nejdéle do 30 dnů. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 8. Reklamované zboží zasílá kupující na adresu, nebo osobně předá na adrese:

  Sanasport.cz
  Provozovna: Údolní 27
  602 00 Brno
 9. Zboží zasílá kupující pouze na uvedenou adresu, jinde nebude převzato. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku prodávající zašle na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána.
 10. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude prodávající požadovat vrácení dárku, na který z hodnoty konečné ceny objednávky nemá kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude kupujícímu vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí).
 11. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal)

  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)
  • odstranění vady opravou věci
  • přiměřená sleva z kupní ceny
  • odstoupení kupujícího od smlouvy
 12. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více).
 13. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

  Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:
  • odstranění vady opravou
  • přiměřená sleva z kupní ceny
 14. Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

čl. 16

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží na adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno. Nebude-li zboží možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou náklady na poplatek přepravní společnosti v maximální odhadované výši 400 Kč.
 2. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat AVORI s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, vrátí spotřebiteli prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností AVORI s.r.o.). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady.
 5. S vrácením platby počká společnost AVORI s.r.o. do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle spotřebitel zpět na adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno.
 6. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží prodávajícímu zpět před uplynutím 30 dnů, nebo v této lhůtě předá osobně.  Spotřebitel zboží zašle bez známek užívání, nepoškozené a pokud možno v původním obalu. Nebude-li dodáno zboží v původním obalu, případně bude-li obal poškozen, mohou být náklady na nový obal až do výše 200 Kč započteny jako opotřebení zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Nebude-li dodáno zboží čisté, mohou být náklady na vyčištění zboží až do výše 500 Kč započteny jako opotřebení zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Způsob nutný k obeznámení se se zbožím zejména nezahrnuje například popsání krabic textem, polepení krabic nálepkami, proražení krabic, roztrhání obalu namísto jeho otevření v místě určeném pro otevření, odstříhání visaček a cedulek, nošení obuvi standardním způsobem (místo vyzkoušení), nošení oděvů standardním způsobem (místo vyzkoušení), zašpinění obuvi či oděvu atp. Bude-li zboží jevit známky používání, prodávající má právo toto zboží nepřijmout na odstoupení.
 7. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

čl. 17

Výměna zboží

 1. Kupující má možnost výměny zboží, čímž není dotčeno jeho právo na odstoupení od smlouvy (má-li je), nebo právo na reklamaci (uplatnění vad).
 2. V případě výměny zboží kupující zašle prodávajícímu kopii dodacího listu, vyplněného formuláře a zboží bez známek užívání, nepoškozené a v původním obalu a sdělí, za jaké zboží stejné, nebo vyšší hodnoty chce zboží vyměnit. Účtováno bude kupujícímu jen dopravné a případný doplatek v případě, že si vybere na výměnu zboží vyšší hodnoty. Zboží, které chce kupující vyměnit zašle na adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno
 3. Není možno vyměnit zboží za jiné zboží nižší hodnoty.
 4. Chce-li kupující provést výměnu zboží, musí zboží prodávajícímu doručit ve lhůtě do 30 ode dne, kdy kupující zboží převzal.

čl. 18

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů se řídí přílohou k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy - Zpracování osobních údajů.
 2. Kupující výslovně prohlašuje, že jím poskytnuté osobní  údaje (vč. kontaktních údajů), jsou přesné,  pravdivé a vztahují se přímo k jeho osobě. Kupující dále prohlašuje a souhlasí, že v případě, že tomu tak nebude, může být objednávka zrušena (stornována) - prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy.

čl. 19

 1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude považována výměna e-mailů.
 3. Uzavřením této smlouvy spotřebitel potvrzuje, že se seznámil s informace pro spotřebitele poskytovanými před uzavřením smlouvy, které jsou zároveň obsahem této smlouvy.
 4. Obě strany si smlouvu přečetly, seznámily se s ní a souhlasí s ní.
Cenová
bomba
Akce zmizí za
2:18:17:43
Kilpi Combo Černá
-67 % Pánské sportovní triko Kilpi Combo
599 Kč 1 799 Kč
už jen 8 ks za tuto cenu