info@sanasport.cz Odpovíme do 24 hodin

Informace pro spotřebitele

Informace poskytované spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ:

Obecné informace

 1. Společnost provozující e-shop www.sanasport.cz je AVORI s.r.o., se sídlem Údolní 27, Brno 602 00, IČ 29184673, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 63946.
 2. Další kontaktní údaje jsou info@sanasport.cz nebo +420 724 955 095.
 3. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách www.sanasport.cz, popis konkrétního zboží a jeho vlastnosti jsou připojeny přímo u zboží.
 4. Cena zboží je vždy uvedená u každého zboží, a to včetně DPH.
 5. Jsou-li ke zboží účtovány jakékoliv další poplatky najde je kupující vždy přímo na e-shopu a v rekapitulaci objednávky před jejím potvrzením.
 6. Způsoby platby a dodání jsou uvedeny v Doplňkovém ceníku a Podmínkách přepravy. Dále jsou veškeré informace sděleny kupujícímu v průběhu objednávky před jejím závazným dokončením.
 7. Náklady na dodání jsou předem stanoveny kupujícímu v Doplňkovém ceníku a Podmínkách přepravy. Dále jsou veškeré informace sděleny kupujícímu v průběhu objednávky před jejím závazným dokončením, a to včetně případné informace o tom, že mohou být dodatečně účtovány konkrétní náklady dopravy.
 8. Společnost neúčtuje žádné další náklady na prostředky komunikace na dálku, které by se lišily od základní sazby.
 9. Spotřebiteli nevzniká povinnost hradit zálohu ani obdobnou platbu.  Spotřebitel je oprávněn zboží hradit dle svého výběru převodem na bankovní účet, platební kartou online, prostřednictvím služby Twisto, GoPay či hotově na dobírku. Za platbu na dobírku je účtován dodatečný poplatek.

Práva z vadného plnění:

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 2. Právo z vadného plněné je spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě 2 let ode dne převzetí dodaného zboží. V případě odstranění vadného plnění dodáním nového zboží se lhůta nepřerušuje a neprodlužuje. Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok).
 3. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu užívání v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!
 6. Náklady na uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má právo kupující uplatnit u prodávajícího nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace, do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k vytknutí dané vady, nemá na náhradu těchto nákladů dále nárok.
 7. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně, nejdéle do 30 dnů. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 8. Reklamované zboží může kupující předat k reklamaci na kterékoliv pobočce Prodávajícího k tomu způsobilé, nebo je může zaslat či osobně doručit na adrese:

  Sanasport.cz
  Provozovna: Údolní 27
  602 00 Brno
 9. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. V případě, má-li v souvislosti s vyřízením reklamace prodávající kupujícímu hradit jakoukoliv finanční částku, zašle ji prodávající na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána kupní cena, byla-li hrazena bezhotovostně.
 10. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude prodávající požadovat vrácení dárku či jiného bonusového plnění, na které z hodnoty konečné ceny objednávky ztratil kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude kupujícímu vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí).
 11. Podstatné porušení smlouvy prodávajícím (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal):

  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:

  1. odstranění vady dodáním nové věci (při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)
  2. odstranění vady opravou věci
  3. přiměřená sleva z kupní ceny
  4. odstoupení kupujícího od smlouvy

  Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:

  1. odstranění vady opravou
  2. přiměřená sleva z kupní ceny
 12. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více).
 13. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)
 14. Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má zákonné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, smluvně dohodou stran rozšířeno na 30 dnů, ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat AVORI s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že

 1. zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 2. Prostřednictvím e-mailu použitém při vytvoření objednávky doručeného na e-mail info@sanasport.cz. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Vzorový formulář pro odstoupení je k dispozici na této adrese: www.sanasport.cz/jak-vratit-zbozi
Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy vždy nese náklady spojené s navrácením zboží zakoupeným prostřednictvím e-shopu zpět prodávajícímu.

Uložení smlouvy a kodexy chování

Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u AVORI s.r.o. uložena, spotřebiteli k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro AVORI s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. V případě využití služby Twisto uzavírá spotřebitel samostatně smluvní vztah se společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě stížností na postup vyřizováno objednávky je kupující oprávněn se obrátit na kontaktní osobu, jejíž údaje nalezne v potvrzovacím e-mailu, či na webových stránkách www.sanasport.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.

Cenová
bomba
Akce zmizí za
1:11:19:05
Ziener Nabrina
-52 % Dámské cyklistické triko Ziener Nabrina
641 Kč 1 349 Kč
už jen 4 ks za tuto cenu