info@sanasport.cz Odpovíme do 24 hodin

Informace pro spotřebitele

Informace poskytované spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku:

Obecné informace

 1. Společnost provozující e-shop www.sanasport.cz je AVORI s.r.o., se sídlem Údolní 27, Brno 602 00, IČ 29184673, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 63946.
 2. Další kontaktní údaje jsou info@sanasport.cz nebo +420 724 955 095.
 3. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách www.sanasport.cz, popis konkrétního zboží a jeho vlastnosti jsou připojeny přímo u zboží.
 4. Cena zboží je vždy uvedená u každého zboží, a to včetně DPH.
 5. Jsou-li ke zboží účtovány jakékoliv další poplatky najde je kupující vždy přímo na e-shopu a v rekapitulaci objednávky před jejím potvrzením.
 6. Způsoby platby a dodání jsou uvedeny v Doplňkovém ceníku a Podmínkách přepravy. Dále jsou veškeré informace sděleny kupujícímu v průběhu objednávky před jejím závazným dokončením.
 7. Náklady na dodání jsou předem stanoveny kupujícímu v Doplňkovém ceníku a Podmínkách přepravy. Dále jsou veškeré informace sděleny kupujícímu v průběhu objednávky před jejím závazným dokončením, a to včetně případné informace o tom, že mohou být dodatečně účtovány konkrétní náklady dopravy.
 8. Společnost neúčtuje žádné další náklady na prostředky komunikace na dálku, které by se lišily od základní sazby.
 9. Spotřebiteli nevzniká povinnost hradit zálohu ani obdobnou platbu. Spotřebitel je oprávněn zboží hradit dle svého výběru převodem na bankovní účet, platební kartou online, prostřednictvím služby Twisto, GoPay či hotově na dobírku. Za platbu na dobírku je účtován dodatečný poplatek.

Práva z vadného plnění:

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
 2. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době od dvou let od převzetí. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (to neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě), anebo pokud vadu sám kupující způsobil. Kupující dále nemá práva z vadného plnění za vady, které vzniknou běžným opotřebením nebo nesprávným použitím zboží.
 3. Právo z vadného plnění může kupující uplatnit u Prodávajícího na emailové adrese uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek nebo písemně na adrese Prodávajícího: 
  Avori s.r.o./ Sanasport
  Hlinky 505/118
  Budova office Centre
  603 00 Brno - střed 
  Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzorový formulář. Dále může každý spotřebitel využít online formulář pro uplatnění práv z vadného plnění a současně si vybrat jeden z nabízených způsobů doručení reklamovaného zboží podnikateli. Vzorový formulář pro uplatnění práv z vadného plnění je k dispozici na této adrese: https://www.sanasport.cz/vse-o-nakupu/jak-reklamovat-zbozi. Po zadání tohoto odkazu bude spotřebitel naveden k přihlášení a proveden procesem uplatnění práv z vadného plnění a věcí souvisejících.
 1. Reklamované zboží může kupující předat k reklamaci na kterékoliv pobočce Prodávajícího k tomu způsobilé, nebo je může zaslat na adresu:
  Avori s.r.o./ Sanasport
  Hlinky 505/118
  Budova office Centre
  603 00 Brno - střed
 2. Za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích či jiném bezúplatném plnění, které Prodávající kupujícímu případně poskytne nad rámec objednávky kupujícího.
 3. Právo z vadného plnění je spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě 2 let ode dne převzetí dodaného zboží. V případě odstranění vadného plnění dodáním nového zboží se lhůta nepřerušuje a neprodlužuje.
 4. V případě zboží s vyznačenou dobou použitelnosti Prodávající odpovídá, že dané zboží bude po tuto dobu způsobilé k užití (jedná se o zboží podléhající rychlé zkáze, popř. zboží s krátkou dobou spotřeby).
 5. Při reklamaci Prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). 
 6.  Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.
 7. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku obdobně.
 8. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. V takovém případě se ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku nepoužijí.
 2. Je-li vada nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 3. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu užívání v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat za podmínek (např. podmínky uchovávání apod.) a na účely, pro které je výrobcem určeno!
 4. Náklady na uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má právo kupující uplatnit u Prodávajícího nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k vytknutí dané vady, nemá na náhradu těchto nákladů dále nárok.
 5. Při dodání nové věci vrátí kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 6. Reklamaci vyřídí Prodávající neprodleně, nejdéle do 30 dnů. O průběhu reklamace Prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 7. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. V případě, má-li v souvislosti s vyřízením reklamace Prodávající kupujícímu hradit jakoukoliv finanční částku, zašle ji Prodávající na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána kupní cena, byla-li hrazena bezhotovostně.
 8. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude Prodávající požadovat vrácení dárku či jiného bonusového plnění, na které z hodnoty konečné ceny objednávky ztratil kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude kupujícímu vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí). S tímto postupem kupující výslovně souhlasí.
 9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 10. Výše uvedená ustanovení těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy (tzn. od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory). Výjimky z tohoto práva jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy – spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

Spotřebitel má zákonné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, smluvně dohodou stran rozšířeno na 30 dnů, ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat AVORI s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že

 1. Každý spotřebitel může využít online formulář pro zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy a současně si vybere jeden z nabízených způsobů doručení zboží zpět podnikateli. Vzorový formulář pro odstoupení je k dispozici na této adrese: www.sanasport.cz/vse-o-nakupu/jak-vratit-zbozi

Po zadání tohoto odkazu bude spotřebitel naveden k přihlášení a proveden procesem zadání odstoupení, vč. možností, jak vrátit zboží a vyžádat si zpět uhrazené prostředky.

 1. Zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Authentica fullfilment - Sanasport / Avori, Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67 Syrovice. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 2. Prostřednictvím e-mailu použitém při vytvoření objednávky doručeného na e-mail info@sanasport.cz. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy vzniká spotřebiteli právo na vrácení všech peněžních prostředků vč. nákladů na dodání (odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání), které od něj podnikatel přijal, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácení platby je společnost AVORI s.r.o. oprávněna pozdržet do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle spotřebitel zpět na adresu Authentica fullfilment - Sanasport / Avori, Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67 Syrovice. Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jakým byly přijaty, pokud se podnikatel a kupující nedohodnou jinak.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží podnikateli zpět před uplynutím 30 dnů, nebo v této lhůtě předá osobně. Prodávající upozorňuje výslovně spotřebitele na to, že v případě vrácení zboží při odstoupení může prodávající uplatňovat náklady vzniklé opotřebením, poškozením, či zničením zboží, jako náhradu za snížení hodnoty zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.  Způsob nutný k obeznámení se se zbožím zejména nezahrnuje například popsání krabic textem, polepení krabic nálepkami, proražení krabic, roztrhání obalu namísto jeho otevření v místě určeném pro otevření, odstříhání visaček a cedulek, nošení obuvi standardním způsobem (místo vyzkoušení), nošení oděvů standardním způsobem (místo vyzkoušení), zašpinění obuvi či oděvu atp. Bude-li zboží či jeho originální obal jevit známky používání, bude-li poškozené, nevratně špinavé, či zničené, má prodávající právo uplatnit vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody tím způsobené, a to až do výše hodnoty zboží. Prodávající má právo započíst si tuto náhradu oproti povinnosti vydat spotřebiteli přijaté plnění. Typové případy včetně jejich ocenění jsou uvedeny v Doplňkovém ceníku. S tímto postupem kupující výslovně souhlasí.

Spotřebitel v případě odstoupení od smlouvy vždy nese náklady spojené s navrácením zboží zakoupeným prostřednictvím e-shopu zpět prodávajícímu. Zboží musí být vždy zasláno na adresu Authentica fullfilment - Sanasport / Avori, Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67 Syrovice a není možné jej zasílat na sídlo společnosti či adresu provozoven. Stejně tak není možné předávat zboží osobně na prodejnách.

Uložení smlouvy a kodexy chování

Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u AVORI s.r.o. uložena, spotřebiteli k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro AVORI s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. V případě využití služby Twisto uzavírá spotřebitel samostatně smluvní vztah se společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě stížností na postup vyřizováno objednávky je kupující oprávněn se obrátit na kontaktní osobu včetně podání stížnosti, jejíž údaje nalezne v potvrzovacím e-mailu, či na webových stránkách www.sanasport.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem státního dohledu, na který je možné se obrátit, je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Cenová
bomba
Akce zmizí za
10:05:06:26
Sensor Cyklo Stars dámský dres kr.rukáv fialová
-59 % Triko na kolo Sensor Cyklo Stars
639 Kč 1 550 Kč
už jen 6 ks za tuto cenu