info@sanasport.cz Odpovíme do 24 hodin

To základní ve zkratce

Hledáte něco běžného a nechcete procházet celé obchodní podmínky? To podstatné jsme pro vás vytáhli sem:

 • Naše podmínky nemají skryté háčky. Hrajeme fair-play a máme úctu ke svým spoluhráčům - vám, zákazníkům.
 • Kupní smlouvu s námi uzavíráte potvrzením objednávky v posledním kroku košíku.
 • Chybovat je lidské, a tak když si až po doručení zboží uvědomíte, že jste chtěli jinou barvu či velikost, je možné o vrácení zboží požádat - na rozdíl od jiných e-shopů u nás až do 30 dní.
 • Chcete-li rozbalené a neporušené zboží vrátit, máte u nás na vrácení taktéž mimořádnou lhůtu až 30 dnů.
 • Kolik stojí doprava? Nakupte nad 1499 Kč a zaplatíme ji za vás. Když tuto hranici nepřekonáte, nejlevnější jsou výdejny Zásilkovny nebo České Pošty, kde za doručení zaplatíte jen 59 Kč při platbě předem.
 • Chcete-li doručit zboží na Slovensko, objednejte si jej v našem slovenském e-shopu.
 • Záruční lhůta pro reklamace na zakoupené zboží je klasických 24 měsíců.

Potřebujete vědět i něco dalšího? Pak pokračujte dál:

Obchodní podmínky

platné a účinné pro kupní smlouvy uzavírané výhradně mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu www.sanasport.cz

Prodávající:

AVORI s.r.o.

Brno
Údolní 27
PSČ 602 00, Česká republika
IČO: 29184673

Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl. C, vložka 63946
(dále jen „Prodávající“

čl. 1.

Další součásti uzavřené kupní smlouvy a těchto podmínek:

 1. Doplňkový ceník – doplňkovým ceníkem se rozumí nedílná součást uzavřené smlouvy ve formě samostatného dokumentu, v němž se sjednávají platby za dodatečné služby, poštovné, náhrady, slevy apod. Doplňkový ceník najdete zde.

 2. Podmínky dopravy – podmínkami dopravy se rozumí nedílná součást uzavřené smlouvy ve formě samostatného dokumentu, v němž smluvní strany sjednávají možnosti dopravy, cenová ujednání stran dopravy a doručení zboží apod. Veškeré podmínky a způsoby dopravy a platby jsou zde.

čl. 2

 1. Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se prodávající v uzavřené smlouvě (objednávka) a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující výslovně prohlašuje, že je starší 16 let a že je zároveň oprávněn se zavázat touto kupní smlouvou samostatně bez potřeby zákonného, či jiného zástupce a disponuje prostředky k plnění závazků plynoucích z uzavřené smlouvy.
 2. Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetových stránek www.sanasport.cz. Bližší určení prodávaného zboží je součástí objednávky a e-mailu potvrzujícího objednávku kupujícího, které tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy.
 3. V případě, nakupuje-li kupující s použitím identifikačního čísla osoby (IČO), tedy jako podnikatel, potom se tyto podmínky na uzavřenou kupní smlouvu neuplatní a uzavřená kupní smlouva se řídí speciálně přijatými obchodními podmínkami pro podnikatelské subjekty, se kterými je před dokončením objednávky každý podnikatelský subjekt seznámit.

čl. 3.

 1. Kupní cena (včetně DPH) je stanovena dohodou smluvních stran a odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě (potvrzením závazné objednávky) na internetových stránkách www.sanasport.cz a je specifikována v objednávce a e-mailu potvrzujícím objednávku kupujícího.

čl. 4.

 1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit podle kupujícím vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady a od něj se odvíjející splatnost kupní ceny, je specifikován v objednávce a v e-mailu potvrzujícím objednávku kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího, nebo kdy bude částka předána prodávajícímu nebo osobě jím pověřené k převzetí kupní ceny. Do doby uhrazení kupní ceny není povinen prodávající zboží dodat, a je-li sjednána platba při předání, potom není povinen zboží před plnou úhradou kupní ceny kupujícímu předat.
 2. Nedojde-li ze strany kupujícího k úhradě kupní ceny ve sjednaném termínu, má právo prodávající od uzavřené smlouvy odstoupit.

čl. 5.

 1. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v e-mailu potvrzujícím objednávku kupujícího. Kupující je povinen zboží převzít. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.
 2. V případě, objednává-li Kupující více kusů zboží, a není-li možné doručit celou objednávku na jednou, je Prodávající oprávněn objednávku rozdělit na dílčí samostatné objednávky (kupní smlouvy) tak, aby jednotlivé objednávky odpovídali jednotlivým dodávkám zboží ke Kupujícímu. Nebude-li s tímto postupem Kupující souhlasit, má právo od smlouvy (objednávky jako celku) odstoupit.

čl. 6.

 1. Prodávající předá kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na e-mail, který kupující uvedl.

čl. 7.

 1. Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s nabytím vlastnického práva.

čl. 8.

Obecné informace

 1. Právnickou osobou provozující e-shop www.sanasport.cz  a současně prodávajícím je AVORI s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, IČ 29184673, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 63946. Další kontaktní údaje jsou info@sanasport.cz.
 2. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách www.sanasport.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 3. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 4. Kupní smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u AVORI s.r.o. uložena, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro AVORI s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. Kupní smlouva sestává z objednávky, e-mailové komunikace, těchto podmínek, Doplňkového ceníku a Podmínek dopravy.
 5. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
  1. Pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku (které jsou součástí těchto obchodních podmínek), kupní smlouvy a obchodních podmínek vč. obchodních podmínek pro službu Twisto, Doplňkového ceníku a Podmínek přepravy
  2. Prohlížení prezentovaného zboží pohybem na internetových stránkách
  3. Vložení vybraného zboží do košíku
  4. Zobrazení košíku s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena, dále označení i celková cena za zboží bez dopravy
  5. Pokračování na další krok a zadání fakturačních údajů (příp. jiné dodací adresy), možnost (nikoliv nutnost) založení účtu pro opakovaný nákup,
  6. Pokračování na další krok a zadání výběru dopravy zboží a způsobu platby (v případě výběru platby Twisto bude nutno pro poskytnutí služby Twisto odsouhlasit obchodní podmínky Twisto a také nebude již možno v e-shopu měnit zadané osobní/doručovací a fakturační údaje ani obsah objednávky – košíku),
  7. Pokud jsou v pořádku všechny údaje, provede se odsouhlasení obchodních podmínek a smlouvy, potvrzení pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ kliknutím na tlačítko Potvrdit objednávku.Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
  8. Po dokončení objednávky bude na zadaný e-mail neprodleně doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, shrnutí objednávky, smlouva a obchodní podmínky e-shopu www.sanasport.cz. Tímto okamžikem se považuje kupní smlouva za uzavřenou.
 6. V případě stížností na postup vyřizováno objednávky je kupující oprávněn se obrátit na kontaktní osobu, jejíž údaje nalezne v potvrzovacím e-mailu, či na webových stránkách www.sanasport.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.
 7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 8. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 9. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 10. Odlišně od občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že plnění kupujícího nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).
 11. Kupující prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje (vč. kontaktních údajů) jsou přesné a pravdivé a vztahují se k jeho osobě. V případě, že bude pravděpodobné, že osobní údaje pravdivé nejsou (například neexistující adresy, nesmyslná jména jako shluk písmen, neexistující formáty telefonního čísla a e-mailu), nebo se nebudou vztahovat k jeho osobě, je prodávající oprávněn objednávku pozdržet do doby, než kupující dostatečně prokáže, že se jedná o přesné osobní údaje. Prodávající má právo místo pozdržení odstoupit od uzavřené kupní smlouvy (stornovat/zrušit objednávku), o čemž bez zbytečného odkladu informuje kupujícího.

čl. 9

Obecné informace k dopravě a platbě

 1. Při převzetí balíčku má kupující povinnost si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující právo balíček nepřevzít. V případě, že si kupující kontrolu řádně a včas neprovede, nemá právo později poškození zásilky uplatnit.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží (v případě, že je balíček mechanicky nepoškozený) a AVORI s.r.o. vzniknou z tohoto důvodu marně vynaložené náklady (škoda), je AVORI s.r.o. oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat dle Doplňkového ceníku či Podmínek dopravy, popř. v reálné výši. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není prodávající povinen zboží předat.
 3. V případě nepřevzetí zásilky a projevení zájmu ze strany spotřebitele o opětovné doručení, budou v případě opětovného zaslání účtovány i s tím spojené nové přepravní náklady dle Doplňkového ceníku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.
 5. Kupující výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn vystavit mu účtenku ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. nejen v papírové, ale i v elektronické podobě. V případě, že bude účtenka vystavena v elektronické podobě, kupující souhlasí, že mu bude zaslána na e-mailovou adresu, kterou prodávajícímu sdělil. Prodávající je oprávněn vystavit účtenku v elektronické podobě při jakémkoliv způsobu platby a předání/převzetí zboží.

čl. 10

Doprava po ČR, způsoby platby, způsoby dodání, bonusy, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 1. Způsoby dopravy, podmínky dopravy a doručování zboží, včetně ceny za toto doručení a další podmínky dodávky, jsou mezi smluvními stranami upraveny v dokumentu – Podmínky dopravy, který je nedílnou součástí této smlouvy.
 2. V Podmínkách dopravy jsou stanoveny úhrady za dodání zboží, případně slevy při nadlimitních objednávkách, možné způsoby platby za zboží, podmínky samotné dodávky a předání objednaného zboží. Tyto podmínky se mohou i s ohledem na aktuální nabídku třetích stran měnit. Pro spotřebitele je po uzavření konkrétní kupní smlouvy změna účinná, jen vysloví-li s tím souhlas.

čl. 11

Odlišnosti obchodních podmínek týkající se platby prostřednictvím služby Twisto

 1. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby Twisto “.
 2. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu společnosti Twisto payments a.s., nikoliv Prodávajícímu.
 3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího a schválením služby Twisto. V případě, že nedojde k úhradě schválení služby Twisto, Kupující pro nákup musí provést objednání znovu a zajistit úhradu jiným způsobem – o tom bude Kupující informován. Je-li zvolena platba přes službu Twisto, není Prodávající oprávněn měnit objednávku, či její obsah, a to ani se souhlasem Kupujícího. V takovém případě je nutné změnit způsob platby a teprve následně případnou změnu objednávky provést. V případě, že nedojde ke schválení úhrady prostřednictvím služby Twisto, a Kupující nezmění způsob platby, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 4. Kupující v případě využití služby Twisto uzavírá samostatnou smlouvu se společností Twisto payments a.s. a potvrzuje zvlášť obchodní podmínky, které jsou k dispozici na https://www.twisto.cz/podminky/eshop/. Tato služba není poskytována přímo Prodávajícím.
 5. Použití platby Twisto není nárokové, poskytnutí či neposkytnutí této služby závisí na vyhodnocení společností Twisto payments a.s., která není povinna uvést důvod neposkytnutí služby.
 6. Omezení výše platby službou Twisto je do výše 5.000 Kč ročně na jednoho Kupujícího.
 7. Objednávání s využitím služby Twisto je možné pouze při využití e-shopu.
 8. Ceny za poskytnutou službu Twisto se řídí smlouvou mezi Kupujícím a společností Twisto payments a.s., Prodávající žádný poplatek neúčtuje.
 9. Objednané zboží musí v tomto případě převzít Kupující osobně, s výjimkou poukázek a slevových kuponů. V případě, že je zboží doručováno na adresu, musí se jednat o adresu uvedenou v objednávce Kupujícího.
 10. Platba službou Twisto je určena pouze pro spotřebitele.
 11. Práva spotřebitelů ve vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím nejsou nijak dotčena.
 12. Zpracování osobních údajů společností Twisto payments a.s. probíhá samostatně dle jejích podmínek.
 13. Změna kontaktních údajů v případě potvrzení od Twisto payments a.s. již není možná v e-shopu. V případě, že je to třeba, je Kupující povinen kontaktovat kromě Prodávajícího i zákaznickou podporu Twisto payments a.s.
 14. V případě využití služby Twisto je možná výměna zboží pouze za zboží stejné hodnoty (typicky výměna velikosti, nebo barvy).
 15. Při převzetí zboží hrazeného službou Twisto může být Kupující vyzván k vícenásobnému potvrzení převzetí téhož zboží, aby byly k dispozici vyhotovení předávacího protokolu pro Prodávajícího i pro Twisto payments a.s..

čl. 12

Dostupnost, termíny dodání zboží, akční ceny zboží, změna cen zboží, odstoupení prodávajícího

 1. E-shop www.sanasport.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační, pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován. Termín dodání se zobrazí u každého jednotlivého zboží před vložením do košíku a zároveň bude uveden v potvrzení objednávky, které je zasláno e-mailem. Informace o době doručení uvedená u zboží platí pouze v případě, že dochází k okamžité platbě s objednávkou (např. platební kartou online, GoPay), nebo při platbě na dobírku. V případě platby, která neproběhne ihned s objednávkou (např. platba předem převodem přes účet) se doba dodání prodlužuje o dobu, kdy prodávající čeká na úhradu zboží. V případě, že bude objednáno více kusů zboží a doba dodání bude různá, pak se konečná doba dodání objednané zásilky určuje podle toho zboží, kde je termín dodání nejdelší. Spotřebitel bere na vědomí, že termín dodání je předpokládaný a může dojít i bez vůle prodávajícího k jeho změně.
 2. Akční ceny uvedené na www.sanasport.cz jsou platné pouze pro tento e-shop.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím sděleno, že se změnou ceny nesouhlasí. Kupující vyjádří souhlas či nesouhlas se změnou kupní ceny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl prodávajícím o této změně informován. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží v případě zboží, které není skladem, zjistí-li že dodavatel již dané zboží nedodává za původní cenu. V takovém případě musí kupujícího o nové ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím sděleno, že se změnou ceny nesouhlasí. Kupující vyjádří souhlas či nesouhlas se změnou kupní ceny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl prodávajícím o této změně informován. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

čl. 13

Reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 2. Právo z vadného plněné je spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě 2 let ode dne převzetí dodaného zboží. V případě odstranění vadného plnění dodáním nového zboží se lhůta nepřerušuje a neprodlužuje. Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok).
 3. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu užívání v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno!
 6. Náklady na uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má právo kupující uplatnit u prodávajícího nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace, do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k vytknutí dané vady, nemá na náhradu těchto nákladů dále nárok.
 7. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně, nejdéle do 30 dnů. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 8. Reklamované zboží může kupující předat k reklamaci na kterékoliv pobočce Prodávajícího k tomu způsobilé, nebo je může zaslat či osobně doručit na adrese:

  Sanasport.cz
  Provozovna: Údolní 27
  602 00 Brno

 9. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. V případě, má-li v souvislosti s vyřízením reklamace prodávající kupujícímu hradit jakoukoliv finanční částku, zašle ji prodávající na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána kupní cena, byla-li hrazena bezhotovostně.

 10. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude prodávající požadovat vrácení dárku či jiného bonusového plnění, na které z hodnoty konečné ceny objednávky ztratil kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude kupujícímu vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí).

 11. Podstatné porušení smlouvy prodávajícím (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal):

  Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky:
  1. odstranění vady dodáním nové věci (při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)
  2. odstranění vady opravou věci
  3. přiměřená sleva z kupní ceny
  4. odstoupení kupujícího od smlouvy
 12. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více).
 13. Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

  Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:

  1. odstranění vady opravou
  2. přiměřená sleva z kupní ceny
 14. Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.
 15. Reklamaci snadno vyřídíte přes náš online reklamační formulář.

čl. 14

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem je povinen spotřebitel zboží vrátit prodávajícímu, a to doručením na adresu Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno. Spotřebitel nese náklady za vrácení zboží objednané přes e-shop i přes to, že toto zboží může být vráceno klasickou poštovní cestou.
 2. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má zákonné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, smluvně dohodou stran rozšířeno na 30 dnů, ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, a nedojde-li k rozdělení objednávky na samostatné objednávky (kupní smlouvy), se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat AVORI s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že
  1. zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
  2. Prostřednictvím e-mailu použitém při vytvoření objednávky doručeného na e-mail info@sanasport.cz. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy vzniká spotřebiteli právo na vrácení všech peněžních prostředků vč. nákladů na dodání (odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání), které od něj prodávající přijal, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácení platby je společnost AVORI s.r.o. oprávněna pozdržet do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle spotřebitel zpět na adresu Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno.
 6. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží prodávajícímu zpět před uplynutím 30 dnů, nebo v této lhůtě předá osobně. Prodávající upozorňuje výslovně spotřebitele na to, že v případě vrácení zboží při odstoupení může prodávající uplatňovat náklady vzniklé opotřebením, poškozením, či zničením zboží, jako náhradu za snížení hodnoty zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.  Způsob nutný k obeznámení se se zbožím zejména nezahrnuje například popsání krabic textem, polepení krabic nálepkami, proražení krabic, roztrhání obalu namísto jeho otevření v místě určeném pro otevření, odstříhání visaček a cedulek, nošení obuvi standardním způsobem (místo vyzkoušení), nošení oděvů standardním způsobem (místo vyzkoušení), zašpinění obuvi či oděvu atp. Bude-li zboží či jeho originální obal jevit známky používání, bude-li poškozené, nevratně špinavé, či zničené, má prodávající právo uplatnit vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody tím způsobené, a to až do výše hodnoty zboží. Prodávající má právo započíst si tuto náhradu oproti povinnosti vydat spotřebiteli přijaté plnění. Typové případy včetně jejich ocenění jsou uvedeny v Doplňkovém ceníku.
 7. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 8. Přehled nákladů a osob odpovědných je nést v případě odstoupení od smlouvy kupujícím:
  1. V případě odstoupení od celé objednávky hradí nejlevnější možný způsob dopravy od prodávajícího ke kupujícímu prodávající. Má-li možnost využít kupující dopravu zdarma, nehradí mu prodávající ničeho.
  2. V případě odstoupení od části objednávky, je vracena poměrná část nejlevnější možné dopravy nabízené prodávajícím.
  3. V případě odstoupení hradí vždy dopravu zboží od kupujícího zpět k prodávajícímu kupující.

čl. 15

Výměna zboží

 1. Prodávající umožňuje kupujícímu vrátit zakoupené zboží ve 30denní lhůtě po doručení objednávky. 
 2. Aby bylo možné vrátit celou částku za vrácené zboží, musí být vráceno prodávajícímu v původním stavu a originálním obalu, se vším příslušenstvím a součástmi, nepoškozené, čisté a bez známek užívání. Nebude-li vracené zboží splňovat některou z podmínek, má prodávající právo vrácení zboží odmítnout nebo zaslat kupujícímu částku sníženou o náklady na odstranění defektů. Na výměnu zboží nemá kupující právní nárok.

čl. 16

Právo prodávajícího odmítnout další plnění

 1. Tyto obchodní podmínky a práva spotřebitelů z nich plynoucí se uplatní toliko u kupujících, kteří jsou spotřebitelé a nenakupují zboží prodávajícího za účelem dalšího prodeje. Zjistí-li Prodávající, že kupující dále zboží prodává, či k prodeji nabízí, ať již sám, či prostřednictvím třetí osoby, či platformy, má právo další prodej zboží tomuto kupujícímu odmítnout.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnou další prodej zboží konkrétnímu kupujícímu za předpokladu, že
  1. Kupující udělal ve sledovaném období objednávky v množství, jež převyšuje obvyklou či průměrnou hodnotu (či počet kusů) objednávek učiněných průměrným spotřebitelem
  2. Kupující učinil ve sledovaném období větší množství objednávek obsahujících větší množství kusů zboží, kdy současně opakovaně značnou část takto objednaného a převzatého zboží vrátil v rámci lhůty k odstoupení
  3. V jakémkoliv jiném případě, kdy bude mít prodávající důvodně za to, že kupující opakovaně zneužívá zákonného práva spotřebitele v míře, která vybočuje z jednání obvyklého průměrného spotřebitele

čl. 17

Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů se řídí přílohou k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy - Zpracování osobních údajů.

čl. 18

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva uzavřená dle těchto podmínek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 2. Smlouva mezi smluvními stranami může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu se považuje i e-mailová komunikace, prostřednictvím e-mailu kupujícího, který zadal při vyplňování objednávky, vyplývá-li z ní, že strany mají v úmyslu touto formou změnit obsah uzavřené kupní smlouvy.
 3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2022.
Cenová
bomba
Akce zmizí za
0:16:03:24
Kilpi Dimaro
-63 % Pánské sportovní tričko Kilpi Dimaro
369 Kč 999 Kč
už jen 10 ks za tuto cenu