info@sanasport.cz Odpovíme do 24 hodin

To základní ve zkratce

Hledáte něco běžného a nechcete procházet celé obchodní podmínky? To podstatné jsme pro vás vytáhli sem:

 • Naše podmínky nemají skryté háčky. Hrajeme fair-play a máme úctu ke svým spoluhráčům - vám, zákazníkům.
 • Kupní smlouvu s námi uzavíráte potvrzením objednávky v posledním kroku košíku.
 • Chybovat je lidské, a tak když si až po doručení zboží uvědomíte, že jste chtěli jinou barvu či velikost, je možné o vrácení zboží požádat - na rozdíl od jiných e-shopů u nás až do 30 dní.
 • Chcete-li rozbalené a neporušené zboží vrátit, máte u nás na vrácení taktéž mimořádnou lhůtu až 30 dnů.
 • Kolik stojí doprava? Nakupte nad 1499 Kč a zaplatíme ji za vás. Když tuto hranici nepřekonáte, nejlevnější jsou výdejny Zásilkovny nebo České Pošty, kde za doručení zaplatíte jen 59 Kč při platbě předem.
 • Chcete-li doručit zboží na Slovensko, objednejte si jej v našem slovenském e-shopu.
 • Záruční lhůta pro reklamace na zakoupené zboží je klasických 24 měsíců.

Potřebujete vědět i něco dalšího? Pak pokračujte dál:

Obchodní podmínky

platné a účinné pro kupní smlouvy uzavírané výhradně mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu www.sanasport.cz

Prodávající:

AVORI s.r.o.

Brno
Údolní 27
PSČ 602 00, Česká republika

IČO: 29184673

Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl. C, vložka 63946
(dále jen „Prodávající“)

čl. 1.

Další součásti uzavřené kupní smlouvy a těchto podmínek:

 1. Doplňkový ceník – doplňkovým ceníkem se rozumí nedílná součást uzavřené smlouvy ve formě samostatného dokumentu, v němž se sjednávají platby za dodatečné služby, poštovné, náhrady, slevy apod.
 2. Podmínky přepravy – podmínkami dopravy se rozumí nedílná součást uzavřené smlouvy ve formě samostatného dokumentu, v němž smluvní strany sjednávají možnosti dopravy, cenová ujednání stran dopravy a doručení zboží apod.

čl. 2

 1. Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) se Prodávající v uzavřené smlouvě (objednávka) a za podmínek v ní dohodnutých zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. Kupující výslovně prohlašuje, že je  oprávněn se zavázat touto kupní smlouvou samostatně bez potřeby zákonného, či jiného zástupce a disponuje prostředky k plnění závazků plynoucích z uzavřené smlouvy.
 2. Předmětem koupě je zboží, které si kupující objednal prostřednictvím internetových stránek www.sanasport.cz. Bližší určení prodávaného zboží je součástí objednávky a emailu potvrzujícího objednávku kupujícího, které tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy.
 3. V případě, nakupuje-li kupující s použitím identifikačního čísla osoby (IČO), tedy jako podnikatel, potom se tyto podmínky na uzavřenou kupní smlouvu neuplatní a uzavřená kupní smlouva se řídí speciálně přijatými obchodními podmínkami pro podnikatelské subjekty, se kterými je před dokončením objednávky každý podnikatelský subjekt seznámit.

čl. 3.

 1. Kupní cena (včetně DPH) je stanovena dohodou smluvních stran a odpovídá cenám uvedeným ke dni koupě (potvrzením závazné objednávky) na internetových stránkách www.sanasport.cz a je specifikována v objednávce a emailu potvrzujícím objednávku kupujícího.

čl. 4.

 1. Kupní cenu se kupující zavazuje uhradit podle kupujícím vybraného způsobu úhrady při objednávce. Způsob úhrady a od něj se odvíjející splatnost kupní ceny je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícím objednávku kupujícího. K zaplacení dochází dnem, kdy je příslušná částka připsána na účet Prodávajícího, nebo kdy bude částka předána Prodávajícímu nebo osobě jím pověřené k převzetí kupní ceny. Do doby uhrazení kupní ceny není povinen Prodávající zboží dodat, a je-li sjednána platba při předání, potom není povinen zboží před plnou úhradou kupní ceny kupujícímu předat.
 2. Nedojde-li ze strany kupujícího k úhradě kupní ceny ve sjednaném termínu, má právo prodávající od uzavřené smlouvy odstoupit.

čl. 5.

 1. Zboží, které je předmětem koupě, bude dodáno způsobem vybraným při objednávce. Způsob dodání zboží je specifikován v objednávce a v emailu potvrzujícím objednávku kupujícího. Kupující je povinen zboží převzít. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není Prodávající povinen zboží předat. Místem plnění je dodací adresa zadaná při objednávce kupujícím.
 2. V případě, objednává-li kupující více kusů zboží, a není-li možné doručit celou objednávku na jednou, je Prodávající oprávněn objednávku rozdělit na dílčí samostatné objednávky (kupní smlouvy) tak, aby jednotlivé objednávky odpovídali jednotlivým dodávkám zboží ke kupujícímu. Nebude-li s tímto postupem kupující souhlasit, má právo od smlouvy (objednávky jako celku) odstoupit.

čl. 6.

 1. Prodávající předá kupujícímu zboží spolu s doklady nezbytnými pro jeho užívání a uplatnění práv z vadného plnění, popřípadě tyto doklady zašle na email, který kupující uvedl.

čl. 7.

 1. Kupující se stává vlastníkem zboží poté, co jej převezme a uhradí celou kupní cenu. Nebezpečí škody přechází s nabytím vlastnického práva.
 2. Kupující je povinen věc podle možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

čl. 8

Obecné informace

 1. Právnickou osobou provozující e-shop www.sanasport.cz  a současně prodávajícím je AVORI s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, IČ 29184673, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 63946. Další kontaktní údaje jsou info@sanasport.cz.
 2. Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách www.sanasport.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 3. Cena zboží je vždy uvedena u každého zboží, a to včetně DPH.
 4. Kupní smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u AVORI s.r.o. uložena, kupujícímu (spotřebiteli) k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro AVORI s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. Kupní smlouva sestává z objednávky, emailové komunikace, těchto podmínek, Doplňkového ceníku a Podmínek přepravy.
 5. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy:
  1. Pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku (které jsou součástí těchto obchodních podmínek), kupní smlouvy a obchodních podmínek vč. obchodních podmínek pro službu Twisto, Doplňkového ceníku a Podmínek přepravy
  2. Prohlížení prezentovaného zboží pohybem na internetových stránkách
  3. Vložení vybraného zboží do košíku
  4. Zobrazení košíku s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena, dále označení i celková cena za zboží bez dopravy
  5. Pokračování na další krok a zadání fakturačních údajů (příp. jiné dodací adresy), možnost (nikoliv nutnost) založení účtu pro opakovaný nákup,
  6. Pokračování na další krok a zadání výběru dopravy zboží a způsobu platby (v případě výběru platby Twisto bude nutno pro poskytnutí služby Twisto odsouhlasit obchodní podmínky Twisto a také nebude již možno v e-shopu měnit zadané osobní/doručovací a fakturační údaje ani obsah objednávky - košíku),
  7. Pokud jsou v pořádku všechny údaje, provede se odsouhlasení obchodních podmínek a smlouvy, potvrzení pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku kliknutím na tlačítko Objednávka zavazující k platbě. Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
  8. Po dokončení objednávky bude na zadaný e-mail neprodleně doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, shrnutí objednávky, smlouva a obchodní podmínky e-shopu www.sanasport.cz. Tímto okamžikem se považuje kupní smlouva za uzavřenou.
 6. V případě stížností na postup vyřizováno objednávky je kupující oprávněn se obrátit na kontaktní osobu, jejíž údaje nalezne v potvrzovacím emailu, či na webových stránkách www.sanasport.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.
 7. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 8. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek mezi smluvními stranami není závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
 10. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
 11. Odlišně od občanského zákoníku smluvní strany ujednávají, že plnění kupujícího nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského zákoníku (vzájemné plnění).
 12. Kupující prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje (vč. kontaktních údajů) jsou přesné a pravdivé a vztahují se k jeho osobě. V případě, že bude pravděpodobné, že osobní údaje pravdivé nejsou (například neexistující adresy, nesmyslná jména jako shluk písmen, neexistující formáty telefonního čísla a emailu), nebo se nebudou vztahovat k jeho osobě, je Prodávající oprávněn objednávku pozdržet do doby, než kupující dostatečně prokáže, že se jedná o přesné osobní údaje. Prodávající má právo místo pozdržení odstoupit od uzavřené kupní smlouvy (stornovat/zrušit objednávku), o čemž bez zbytečného odkladu informuje kupujícího.

čl. 9

Obecné informace k dopravě a platbě

 1. Při převzetí balíčku má kupující povinnost si balíček zkontrolovat, zda není mechanicky poškozen. V případě poškození má kupující právo balíček nepřevzít. V případě, že si kupující kontrolu řádně a včas neprovede, nemá právo později poškození zásilky uplatnit.
 2. Nepřevezme-li kupující zboží (v případě, že je balíček mechanicky nepoškozený) a AVORI s.r.o. vzniknou z tohoto důvodu marně vynaložené náklady (škoda), je AVORI s.r.o. oprávněna tyto náklady na kupujícím požadovat dle Doplňkového ceníku či Podmínek přepravy, popř. v reálné výši. Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit, do doby potvrzení převzetí není Prodávající povinen zboží předat.
 3. V případě nepřevzetí zásilky a projevení zájmu ze strany spotřebitele o opětovné doručení, budou v případě opětovného zaslání účtovány i s tím spojené nové přepravní náklady dle Doplňkového ceníku či Podmínek přepravy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

Kupující výslovně souhlasí, že Prodávající je oprávněn vystavit mu účtenku/fakturu nejen v papírové, ale i v elektronické podobě. V případě, že bude účtenka/faktura vystavena v elektronické podobě, kupující souhlasí, že mu bude zaslána na emailovou adresu, kterou Prodávajícímu sdělil. Prodávající je oprávněn vystavit účtenku/fakturu v elektronické podobě při jakémkoliv způsobu platby a předání/převzetí zboží.

čl. 10

Doprava po ČR, způsoby platby, způsoby dodání, bonusy, termíny dodání, ceny za dodání, ceny za způsoby platby

 1. Způsoby dopravy, podmínky dopravy a doručování zboží, včetně ceny za toto doručení a další podmínky dodávky, jsou mezi smluvními stranami upraveny v dokumentu – Podmínky přepravy, který je nedílnou součástí této smlouvy.
 2. V Podmínkách přepravy jsou stanoveny úhrady za dodání zboží, případně slevy při nadlimitních objednávkách, možné způsoby platby za zboží, podmínky samotné dodávky a předání objednaného zboží. Tyto podmínky se mohou i s ohledem na aktuální nabídku třetích stran měnit. Pro spotřebitele je po uzavření konkrétní kupní smlouvy změna účinná, jen vysloví-li s tím souhlas.

čl. 11

Odlišnosti obchodních podmínek týkající se platby prostřednictvím služby Twisto

 1. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby Twisto “.
 2. V případě, že kupující využije službu „Twisto“ poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je kupující povinen uhradit platbu společnosti Twisto payments a.s., nikoliv Prodávajícímu.
 3. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího a schválením služby Twisto. V případě, že nedojde k úhradě schválení služby Twisto, kupující pro nákup musí provést objednání znovu a zajistit úhradu jiným způsobem – o tom bude kupující informován. Je-li zvolena platba přes službu Twisto, není Prodávající oprávněn měnit objednávku, či její obsah, a to ani se souhlasem kupujícího. V takovém případě je nutné změnit způsob platby a teprve následně případnou změnu objednávky provést. V případě, že nedojde ke schválení úhrady prostřednictvím služby Twisto, a kupující nezmění způsob platby, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Kupující v případě využití služby Twisto uzavírá samostatnou smlouvu se společností Twisto payments a.s. a potvrzuje zvlášť obchodní podmínky, které jsou k dispozici na https://www.twisto.cz/podminky/eshop/. Tato služba není poskytována přímo Prodávajícím.
 5. Použití platby Twisto není nárokové, poskytnutí či neposkytnutí této služby závisí na vyhodnocení společností Twisto payments a.s., která není povinna uvést důvod neposkytnutí služby.
 6. Omezení výše platby službou Twisto je do výše 5.000 Kč ročně na jednoho kupujícího.
 7. Objednávání s využitím služby Twisto je možné pouze při využití e-shopu.
 8. Ceny za poskytnutou službu Twisto se řídí smlouvou mezi kupujícím a společností Twisto payments a.s., Prodávající žádný poplatek neúčtuje.
 9. Objednané zboží musí v tomto případě převzít kupující osobně, s výjimkou poukázek a slevových kuponů. V případě, že je zboží doručováno na adresu, musí se jednat o adresu uvedenou v objednávce kupujícího.
 10. Platba službou Twisto je určena pouze pro spotřebitele.
 11. Práva spotřebitelů ve vztahu mezi kupujícím a Prodávajícím nejsou nijak dotčena.
 12. Zpracování osobních údajů společností Twisto payments a.s. probíhá samostatně dle jejích podmínek.
 13. Změna kontaktních údajů v případě potvrzení od Twisto payments a.s. již není možná v e-shopu. V případě, že je to třeba, je kupující povinen kontaktovat kromě Prodávajícího i zákaznickou podporu Twisto payments a.s.
 14. V případě využití služby Twisto je možná výměna zboží pouze za zboží stejné hodnoty (typicky výměna velikosti, nebo barvy).
 15. Při převzetí zboží hrazeného službou Twisto může být kupující vyzván k vícenásobnému potvrzení převzetí téhož zboží, aby byly k dispozici vyhotovení předávacího protokolu pro Prodávajícího i pro Twisto payments a.s..

čl. 12

Dostupnost, termíny dodání zboží, akční ceny zboží, změna cen zboží, odstoupení Prodávajícího

 1. E-shop www.sanasport.cz přináší kompletní seznam běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační, pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto kupující neprodleně informován. Termín dodání se zobrazí u každého jednotlivého zboží před vložením do košíku a zároveň bude uveden v potvrzení objednávky, které je zasláno emailem. Informace o době doručení uvedená u zboží platí pouze v případě, že dochází k okamžité platbě s objednávkou (např. platební kartou online, GoPay), nebo při platbě na dobírku. V případě platby, která neproběhne ihned s objednávkou (např. platba předem převodem přes účet) se doba dodání prodlužuje o dobu, kdy Prodávající čeká na úhradu zboží. V případě, že bude objednáno více kusů zboží a doba dodání bude různá, pak se konečná doba dodání objednané zásilky určuje podle toho zboží, kde je termín dodání nejdelší. Spotřebitel bere na vědomí, že termín dodání je předpokládaný a může dojít i bez vůle Prodávajícího k jeho změně.
 2. Akční ceny uvedené na www.sanasport.cz jsou platné pouze pro tento e-shop.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím sděleno, že se změnou ceny nesouhlasí. Kupující vyjádří souhlas či nesouhlas se změnou kupní ceny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím o této změně informován. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má Prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží v případě zboží, které není skladem, zjistí-li že dodavatel již dané zboží nedodává za původní cenu. V takovém případě musí kupujícího o nové ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit, je Prodávající i kupující oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím sděleno, že se změnou ceny nesouhlasí. Kupující vyjádří souhlas či nesouhlas se změnou kupní ceny do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl Prodávajícím o této změně informován. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má Prodávající právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

čl. 13

Reklamace (údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakost při převzetí a další podmínky pro uplatňování těchto práv)

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž Prodávající souhlasil,
  • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.
 2. Výskyt vady je kupující povinen oznámit Prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době od dvou let od převzetí. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (to neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě), anebo pokud vadu sám kupující způsobil. Kupující dále nemá práva z vadného plnění za vady, které vzniknou běžným opotřebením nebo nesprávným použitím zboží.
 3. Právo z vadného plnění může kupující uplatnit u Prodávajícího na emailové adrese uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek nebo písemně na adrese Prodávajícího: Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno. Pro uplatnění reklamace může kupující využít vzorový formulář.
 4. Reklamované zboží může kupující předat k reklamaci na kterékoliv pobočce Prodávajícího k tomu způsobilé, nebo je může zaslat či osobně doručit na adresu: Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno.
 5. Za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích či jiném bezúplatném plnění, které Prodávající kupujícímu případně poskytne nad rámec objednávky kupujícího.
 6. Právo z vadného plnění je spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě 2 let ode dne převzetí dodaného zboží. V případě odstranění vadného plnění dodáním nového zboží se lhůta nepřerušuje a neprodlužuje.
 7. V případě zboží s vyznačenou dobou použitelnosti Prodávající odpovídá, že dané zboží bude po tuto dobu způsobilé k užití (jedná se o zboží podléhající rychlé zkáze, popř. zboží s krátkou dobou spotřeby).
 8. Při reklamaci Prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). 
 9.  Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.
 10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme Prodávající věc na vlastní náklady. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku obdobně.
 11. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 • Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. V takovém případě se ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku nepoužijí.
 2. Je-li vada nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 3. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu užívání v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat za podmínek (např. podmínky uchovávání apod.) a na účely, pro které je výrobcem určeno!
 4. Náklady na uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace má právo kupující uplatnit u Prodávajícího nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k vytknutí dané vady, nemá na náhradu těchto nákladů dále nárok.
 5. Při dodání nové věci vrátí kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 6. Reklamaci vyřídí Prodávající neprodleně, nejdéle do 30 dnů. O průběhu reklamace Prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 7. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. V případě, má-li v souvislosti s vyřízením reklamace Prodávající kupujícímu hradit jakoukoliv finanční částku, zašle ji Prodávající na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána kupní cena, byla-li hrazena bezhotovostně.
 8. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude Prodávající požadovat vrácení dárku či jiného bonusového plnění, na které z hodnoty konečné ceny objednávky ztratil kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude kupujícímu vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí). S tímto postupem kupující výslovně souhlasí.
 9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 10. Výše uvedená ustanovení těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

čl. 14

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy (tzn. od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory). Výjimky z tohoto práva jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
 2. V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem je povinen spotřebitel zboží vrátit Prodávajícímu, a to doručením na adresu Authentica fullfilment - Sanasport / Avori, Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67 Syrovice. Spotřebitel nese náklady za vrácení zboží objednané přes e-shop i přes to, že toto zboží může být vráceno klasickou poštovní cestou.  
 3. Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má zákonné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, smluvně dohodou stran rozšířeno na 30 dnů, ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, a nedojde-li k rozdělení objednávky na samostatné objednávky (kupní smlouvy), se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.
 4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat AVORI s.r.o., se sídlem Brno, Údolní 27, PSČ 602 00, formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že
  • zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu Authentica fullfilment - Sanasport / Avori, Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67 Syrovice. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
  • Prostřednictvím emailu použitém při vytvoření objednávky doručeného na email info@sanasport.cz. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.
 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 6. V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy vzniká spotřebiteli právo na vrácení všech peněžních prostředků vč. nákladů na dodání (odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání), které od něj Prodávající přijal, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácení platby je společnost AVORI s.r.o. oprávněna pozdržet do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle spotřebitel zpět na adresu Authentica fullfilment - Sanasport / Avori, Hala Prologis DC1, vchod F, Syrovice 688, 664 67 Syrovice. Finanční prostředky budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jakým byly přijaty, pokud se Prodávající a kupující nedohodnou jinak.
 7. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží Prodávajícímu zpět před uplynutím 30 dnů, nebo v této lhůtě předá osobně. Prodávající upozorňuje výslovně spotřebitele na to, že v případě vrácení zboží při odstoupení může Prodávající uplatňovat náklady vzniklé opotřebením, poškozením, či zničením zboží, jako náhradu za snížení hodnoty zboží. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.  Způsob nutný k obeznámení se se zbožím zejména nezahrnuje například popsání krabic textem, polepení krabic nálepkami, proražení krabic, roztrhání obalu namísto jeho otevření v místě určeném pro otevření, odstříhání visaček a cedulek, nošení obuvi standardním způsobem (místo vyzkoušení), nošení oděvů standardním způsobem (místo vyzkoušení), zašpinění obuvi či oděvu atp. Bude-li zboží či jeho originální obal jevit známky používání, bude-li poškozené, nevratně špinavé, či zničené, má prodávající právo uplatnit vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody tím způsobené, a to až do výše hodnoty zboží. Prodávající má právo započíst si tuto náhradu oproti povinnosti vydat spotřebiteli přijaté plnění. Typové případy včetně jejich ocenění jsou uvedeny v Doplňkovém ceníku. S tímto postupem kupující výslovně souhlasí.
 8. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 9. Přehled nákladů a osob odpovědných je nést v případě odstoupení od smlouvy kupujícím:
 • V případě odstoupení od celé objednávky hradí nejlevnější možný způsob dopravy od Prodávajícího ke kupujícímu Prodávající. Má-li možnost využít kupující dopravu zdarma, nehradí mu Prodávající ničeho.
 • V případě odstoupení od části objednávky, je kupujícímu vracena poměrná část nejlevnější možné dopravy nabízené Prodávajícím.
 • V případě odstoupení hradí vždy dopravu zboží od kupujícího zpět k Prodávajícímu kupující.

čl. 15

Výměna zboží

 1. Prodávající umožňuje kupujícímu požádat o výměnu zakoupeného zboží za jiné zboží z jeho sortimentu, avšak jen v ceně vyšší či stejné, jakou má zboží vracené.
 2. Aby bylo možné zboží vyměnit, musí být vráceno Prodávajícímu v původním stavu a originálním obalu, se vším příslušenstvím a součástmi, nepoškozené, čisté a bez známek užívání. Nebude-li vracené zboží splňovat zejména některou z podmínek, má Prodávající právo výměnu zboží odmítnout. Na výměnu zboží nemá kupující právní nárok.

čl. 16

Právo prodávajícího odmítnout další plnění

Tyto obchodní podmínky a práva spotřebitelů z nich plynoucí se uplatní toliko u kupujících, kteří jsou spotřebitelé a nenakupují zboží Prodávajícího za účelem dalšího prodeje. Zjistí-li Prodávající, že kupující dále zboží prodává, či k prodeji nabízí, ať již sám, či prostřednictvím třetí osoby, či platformy, má právo další prodej zboží tomuto kupujícímu odmítnout.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnou další prodej zboží konkrétnímu kupujícímu za předpokladu, že

 • kupující udělal ve sledovaném období objednávky v množství, jež převyšuje obvyklou či průměrnou hodnotu (či počet kusů) objednávek učiněných průměrným spotřebitelem,
 • kupující učinil ve sledovaném období větší množství objednávek obsahujících větší množství kusů zboží, kdy současně opakovaně značnou část takto objednaného a převzatého zboží vrátil v rámci lhůty k odstoupení,
 • v jakémkoliv jiném případě, kdy bude mít Prodávající důvodně za to, že kupující opakovaně zneužívá zákonného práva spotřebitele v míře, která vybočuje z jednání obvyklého průměrného spotřebitele.

čl. 17

Ochrana osobních údajů a recenze

 1. Ochrana osobních údajů se řídí přílohou k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy - Zpracování osobních údajů.
 2. Prodávající v souladu s ust. § 5a odst. 5 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů sděluje kupujícím, že neověřuje spotřebitelské recenze, které se objevují na platformách třetích subjektů. Na svém e-shopu recenze spotřebitelů nezveřejňuje, ani nezpracovává.

čl. 18

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva uzavřená dle těchto podmínek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a případně dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Pokud vztah založený uzavřenou smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak Prodávající a kupující sjednávají, že se vztah řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 3. Smlouva mezi smluvními stranami může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu se považuje i emailová komunikace, prostřednictvím emailu kupujícího, který zadal při vyplňování objednávky, vyplývá-li z ní, že strany mají v úmyslu touto formou změnit obsah uzavřené kupní smlouvy.  
 4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 7. 2023.


Podmínky přepravy e-shopu Sanasport.cz

jež je nedílnou součástí obchodních podmínek e-shopu Sanasport.cz

Společnost provozující e-shop www.sanasport.cz je AVORI s.r.o., se sídlem Údolní 27, Brno 602 00, IČ 29184673, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 63946.

Společnost AVORI s.r.o. na svém e-shopu Sanasport.cz poskytuje tyto způsoby dopravy a možnosti plateb na území České republiky:

 • Cena za dopravu PPL, GLS nebo DPD a platbu bez dobírky ……………………… 99 Kč
 • Cena za dopravu PPL, GLS nebo DPD a platbu s dobírkou  ……………….……. 158 Kč
 • Cena za dopravu Česká pošta (balíkovna) a platbu bez dobírky   ………………… 59 Kč
 • Cena za dopravu Česká pošta (balíkovna) a platbu s dobírkou   ……..……..…… 118 Kč
 • Cena za dopravu Zásilkovna (výdejní místa) a platbu bez dobírky ……………….. 59 Kč
 • Cena za dopravu Zásilkovna (výdejní místa) a platbu s dobírkou ……………….. 118 Kč
 • Cena za dopravu Česká Pošta (do ruky) a platbu bez dobírky ……………..……… 99 Kč
 • Cena za dopravu Česká Pošta (do ruky) a platbu s dobírkou …..………………… 158 Kč
 • Cena za dopravu Česká Pošta (na poštu) a platbu bez dobírky ………..…..……… 89 Kč
 • Cena za dopravu Česká Pošta (na poštu) a platbu s dobírkou ………..………..… 148 Kč

 • Při objednávce nad 2.000 Kč je cena dopravy zdarma (s platbou na dobírku za 59 Kč)
 • Při objednávce nad 1.500 Kč do Zásilkovny (výdejní místa) je cena dopravy zdarma (s platbou na dobírkou za 59 Kč)
 • Cena při osobním odběru při platbě v hotovosti nebo kartou v prodejně 49 Kč.

Platby

 • Platba na dobírku – je zpoplatněna dodatečnou cenou uvedenou shora
 • Platba předem převodem na níže uvedený účet
 • Platební kartou online,
 • Prostřednictvím služby Twisto, či GoPay,
 • Platba v hotovosti

Náklady na způsob platby jsou zahrnuté v ceně dopravy, kromě platby na dobírku, kdy příplatek je účtován zvlášť.

Bankovní spojení Česká republika 
Raiffeisenbank, a.s. , číslo účtu: 5032304001/5500
IBAN: CZ6255000000005032304001 SWIFT: RZBCCZPP

Všichni spotřebitelé jsou povinni seznámit se se zněním těchto podmínek před uzavřením závazné objednávky seznámit a potvrdit seznámení v průběhu objednávky. K již uzavřené objednávce nemůže dojít k jednostranné změně ceníku bez souhlasu spotřebitele.

AVORI s.r.o.


Doplňkový ceník e-shopu Sanasport.cz

jež je nedílnou součástí obchodních podmínek e-shopu Sanasport.cz

Společnost provozující e-shop www.sanasport.cz je AVORI s.r.o., se sídlem Údolní 27, Brno 602 00, IČ 29184673, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 63946.

Tímto doplňkovým ceníkem se v souladu s obchodními podmínkami stanoví ceny, poplatky a úhrady k jednotlivým vybraným situacím:

 1. Náhrada za snížení hodnoty zboží či originálního obalu v případě odstoupení spotřebitelem
 • Zničení či znehodnocení originální krabice v níž bylo zboží převzato ……..……200 Kč
 • Odborné čistění špinavého zboží ……………………………………………… až 500 Kč

 1. Doplatky spojené s dopravou
 • Doplatek za opakované doručování v případě nepřevzetí původní zásilky spotřebitelem ………… maximálně 400 Kč

Tento ceník je platný a účinný počínaje dnem 1. 7. 2023

Všichni spotřebitelé jsou povinni seznámit se se zněním Doplňkového ceníku před uzavřením závazné objednávky seznámit a potvrdit seznámení v průběhu objednávky. K již uzavřené objednávce nemůže dojít k jednostranné změně ceníku bez souhlasu spotřebitele.

AVORI s.r.o.

Cenová
bomba
Akce zmizí za
2:09:31:44
Kari Traa Humlesnurr Tee
-69 % Sportovní triko Kari Traa Humlesnurr Tee
589 Kč 1 919 Kč
už jen 10 ks za tuto cenu