info@sanasport.cz Odpovíme do 24 hodin

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODUKTU „POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY“

obchodní společnosti AVORI s.r.o., a.s., IČ 29184673, se sídlem Údolní 527/27, Brno-město, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63946 (dále jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

b) Tyto obchodní podmínky plně v souladu s ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen ObčZ) upravují práva a povinnosti, kterými se řídí poskytování služby nazvané obchodně Pojištění zásilky (dále jen „Služba“) poskytované na základě uzavřené smlouvy prodávajícím kupujícím – spotřebiteli či podnikateli. K uzavření smlouvy dochází vždy výlučně ve vztahu ke zboží zakoupenému prostřednictvím prodejního portálu – internetového obchodu prodávajícího na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.sanasport.cz.

c) Prodávající výslovně poučuje kupujícího, že na Službu se nevztahují ust. § 2758 a násl. ObčZ ani se na ni neuplatní zák. č. 170/2018 Sb., či jiné předpisy upravující pojištění a poskytování pojištění komerčními pojišťovnami.

d) Služba je dostupná všem kupujícím, jak spotřebitelům, tak podnikatelům, a to vždy výhradně v souvislosti s jednotlivým nákupem realizovaným prostřednictvím prodejního portálu prodávajícího.

e) Prodávající o možnosti uzavřít smlouvu o poskytnutí služby informuje kupujícího v průběhu uzavírání kupní smlouvy týkající se zboží prodávaného prodávajícím. Pokud se kupující pro uzavření smlouvy o poskytování Služby rozhodne, dojde k akceptaci nabídky učiněné prodávajícím a k uzavření smlouvy o poskytování Služby dojde současně a stejným způsobem, jako k uzavření samotné kupní smlouvy, k níž se Služba sjednává. Změna již uzavřené smlouvy je možná jen se souhlasem obou smluvních stran neurčí-li kogentní ustanovení příslušného zákona jinak.

f) Před uzavřením smlouvy o poskytování Služby, je kupující povinen se s těmito podmínkami seznámit a odsouhlasit znění těchto podmínek v rozhraní internetového obchodu.

g) Prodávající je oprávněn kdykoliv měnit podmínky Služby. Všechny jím přijaté změny však platí vždy pouze pro nově sjednané smlouvy a nemají vliv na již uzavřené smlouvy o poskytnutí Služby. 

II. Služba

a) Prodávající touto Službou umožňuje kupujícím využít nadstandardních podmínek a zrychlených procesů týkajících se výměny zboží, které kupující zakoupil od prodávajícího, a to za podmínky, že zboží obdržel kupující poškozené, zničené či obdržel zboží jiné, než bylo objednáno, z důvodu na straně přepravce. V případě sjednání Služby nedochází ke zjišťování důvodu poškození či zničení, případně záměny, nedochází ke standardnímu reklamačnímu procesu, a kupující v souladu s těmito podmínkami je rovnou oprávněn uplatnit svá práva ze Služby.

b) Smlouva o poskytování Služby se sjednává vždy a výhradně ke konkrétní kupní smlouvě/objednávce učiněné prostřednictvím eshopu prodávajícího. K uzavření smlouvy a platbě za Službu dochází stejnými způsoby a současně s uzavřením příslušné kupní smlouvy.

c) V případě naplnění podmínek uplatnění Služby, tj. poškození či zničení zboží při přepravě nebo záměna zásilky při přepravě, je kupující oprávněn uplatnit svá práva u prodávajícího, který na základě telefonického nebo emailového ohlášení těchto skutečností kupujícím, zajistí odvoz vadného zboží na své náklady a následnou výměnu dodaného zboží za zboží bezvadné, a to ve lhůtách a termínech sjednaných s kupujícím.

d) Kupující není oprávněn využívat Službu k obcházení klasického reklamačního řízení nebo k obcházení svého práva na odstoupení. V případě, zjistí-li prodávající zjevné nebo opakované zneužívání Služby, je oprávněn kupujícímu další plnění z této Služby odmítnout.

III. Podmínky Služby

a) Aby zůstaly kupujícímu práva ze Služby zachována, je povinen nahlásit poškození, zničení či záměnu zásilky do 24 hodin poté, co zboží od přepravce převzal. Nahlášení této skutečnosti je možné na:
Telefonním čísle: +420 724 955 095
Emailové adrese: info@sanasport.cz

b) Prodávající je oprávněn s kupujícím sjednat termíny plnění dle Služby v závislosti na dostupnosti zboží, vytíženosti dopravce či objemu zásilky, které se uplatnění Služby týká.

c) Služba může být zakoupena pouze pro doručení na adresu na území České republiky a Slovenské republiky. Služba se nedá sjednat v případě, že je jako způsob doručení zvolen osobní odběr na některé z prodejen prodávajícího.

d) Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost pro opakované doručení zboží. Kupující je zejména povinen zástupci dopravce předat poškozené zboží, řádně zabalené – v původním obalu, a převzít řádně doručené nově dopravené zboží. Kupující není oprávněn vadné zboží zkoušet, užívat či s ním jinak nakládat. Totéž platí o původním obalu, v němž bylo zboží doručeno. Kupující je povinen tento obal vrátit čistý, nepoškozený a v původním stavu, má-li být při uplatnění práv ze Služby úspěšný. Nesplní-li kupující tyto podmínky pro řádné uplatnění Služby, může mu být plnění ze smlouvy o Službě odepřeno, popř. mu mohou doúčtovány náklady dle platného ceníku doplňkových služeb odpovídající povaze porušené povinnosti (např. náklady na nový obal, či čištění zboží v případě jeho užívání kupujícím).

e) Využít Službu je možné pouze jednou u každé kupní smlouvy. V případě opakovaného vadného dodání dopravcem je kupující již povinen uplatnit svá práva v souladu s obecnými obchodními podmínkami a zákonem.

f) V případě, že  kupující nevyužije svých práv ze Služby, nebo je využije po lhůtě k jejich uplatnění, nemá právo na vrácení uhrazené ceny za Službu. 

IV. Ostatní ujednání

a) Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, k níž sjednal Službu, nesvědčí mu právo odstoupení ke Službě ani mu nevzniká právo na vrácení ceny Služby. Vzhledem k tomu, že plnění ze Služby je povinen kupující uplatnit dříve, než uplyne zákonná lhůta pro odstoupení, žádá kupující prodávajícího, aby prodávající započal s plněním Služby před uplynutím lhůty k odstoupení a bere na vědomí, že pro povahu Služby není od této Smlouvy odstoupení možné.

b) V případě, poruší-li kupující jakoukoliv povinnost uloženou mu zákonem či těmito podmínkami, nebo jinak obejde či zneužije Službu, čímž způsobí prodávajícímu škodu, je povinen k její náhradě, a to v plné výši.

V. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky byly přijaty prodávajícím a jsou pro kupující závazné okamžikem uzavření smlouvy o poskytování Služby.

b) Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že má právo v případě sporu s prodávajícím, využít mimosoudní mechanismy pro řešení sporu, a to prostřednictvím České obchodní inspekce, která je k tomu ze zákona oprávněným orgánem.

c) Tyto obchodní podmínky vydal prodávající dne 3. listopadu 2021.

Cenová
bomba
Akce zmizí za
2:08:54:28
Kari Traa Humlesnurr Tee
-69 % Sportovní triko Kari Traa Humlesnurr Tee
589 Kč 1 919 Kč
už jen 10 ks za tuto cenu